MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

HİZMET BİLGİLERİ:
Hizmetin; Türü, Açıklaması, Adedi, Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.
Hizmet Türü: Website üzerinde süreli ilan yayınlamak
Hizmet Açıklaması:

Birim Fiyat : 
Hizmet Bedeli/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil): 
Ödeme şekli: 
Faturanın Gönderileceği E-Posta Adresi: 


MESAFELİ SÖZLEŞME

MADDE 1- TARAFLAR

HİZMET VEREN
Unvan: Mutlu İnternet Bilgi Teknolojileri Danışmanlık LTD. ŞTİ.
Adresi: Kazımiye Mah., Alipaşa Cad., Gold Business Center No:63, Çorlu, Tekirdağ
Telefon: 0 543 250 17 19
E-mail: info@firmala.com
Şikayetler için İrtibat Bilgisi: 0 543 250 17 19

HİZMET ALAN
Adı-soyadı: …
T.C. Kimlik Nu.: 
Vergi Dairesi: 
Vergi Kimlik Nu.: 
Adresi: 
Telefon: 
E-mail: 


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, Hizmet Veren tarafından Hizmet Alan’a www.firmala.com alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden sağlanmakta olan, Sözleşme’nin üçüncü maddesinde özellikleri ve fiyatı belirtilen hizmete ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları Sözleşme’yle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların MUTLU INTERNET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ile akdetmiş oldukları firmala.com Portalı Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

İşbu Sözleşme yalnızca Hizmet Alan’ın tüketici olduğu hallerde uygulanacak olup Hizmet Alan’ın hizmeti mesleki ve ticari amaçlarla satın aldığı hallerde, Hizmet Alan Sözleşme’yi onaylamış olsa dahi bu sözleşme hükümleri uygulanmayacaktır.


MADDE 3- HİZMET BİLGİLERİ:
Hizmetin; Türü, Açıklaması, Adedi, Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.
Hizmet Türü: Website üzerinde süreli ilan yayınlamak
Hizmet Açıklaması:

Birim Fiyat

Hizmet Bedeli/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil): …
Ödeme şekli: 
Faturanın Gönderileceği E-Posta Adresi: 


MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1. Hizmet Alan, Madde 3’te belirtilen Sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. İşbu Sözleşme Hizmet Alan tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
4.3. Satın alınan hizmetin fiziksel bir teslimatı yoktur.
4.4. Bu Sözleşme’ye konu hizmet, Hizmet Alan tarafından onaylanan Üyelik Sözleşmesi’nde düzenlenen hükümler çerçevesinde sunulacaktır.
4.5. Hizmet Alan ve Hizmet Veren işbu Sözleşme’nin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE- 5 CAYMA HAKKI:
Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca cayma hakkı süresi sona ermeden önce kendi onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkını kullanamayacak olup bu kapsamda cayma hakkı süresi içinde hizmetten faydalanmaya başlamışsa cayma hakkının ortadan kalkacağını bildiğini kabul eder. İlan (bundan böyle “Ürün” olarak anılacaktır) satın alımlarında; Hizmet Alan “Ürün”ü kullanmaya başlamış ise; cayma hakkı kullanamaz, bakiye yayın süresine ilişkin ücret iadesi talebinde bulunamaz..

Hizmet Alan, “Ürün”ü kullanmaya başlamamış ise; işbu Sözleşme’nin kurulduğu günden itibaren on dört gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Hizmet Alan, bahsi geçen süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini,  cayma hakkı formu doldurarak açık bir bildirim ile Hizmet Veren’e bildirecektir. Hizmet Veren, ilgili bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden on dört gün içerisinde kendisine yapılmış ödemeleri Hizmet Alan’a iade edecektir.

Hizmet Alan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.


MADDE- 6 YETKİLİ MAHKEME:
Hizmet Alan’ın her türlü şikâyet ve itirazına ilişkin başvurularında ve işbu Sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme … tarihinde düzenlenmiştir.

İlan Paketi Ek Kuralları

1.Alınan her ilan, ilanın tanımı kapsamındaki kategorilerde geçerlidir.
2.Alınan her ilan, ait olduğu ilan numarası için geçerlidir, başka bir ilana devredilemez.
3.İlan bedeli ödendikten sonra 24 saat içinde ilan girişi yapılmaması veya ilanın ilan verme kurallarına uygun olmaması durumunda ilan bedeli otomatik iade edilir.
4.Alınan her ilan, ilan yayın süresince geçerlidir.
5.İlan yayın süresince yapılan ilan düzenleme, yayından kaldırma, yeniden yayın alma esnasında ek ilan bedeli talep edilmez.
6.İlan, yayın süresi dolarak yayından kalktıysa, tekrar yayına alırken kullanıcının aylık veya yıllık ücretsiz hakkı yoksa tekrar ek ilan ücreti talep edilir.
7.Firmala.com, ilan kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “website”de yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.
8.Kredi kartı ile yapılan doping ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.
9.Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde Firmala.com ’un anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır.
10.Fotoğraflar, üye adı, cep telefonu da dahil olmak üzere ilan içeriğinde bulunan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri teşkil edebilecek ve üye tarafından Firmala.com’a girilen veriler Firmala.com tarafından “Fotoğraf Gösterme” fonksiyonunun kullandırılması amacıyla toplanmaktadır. Üye bu verilerin toplanmasının “Fotoğraf Gösterme” fonksiyonunun kullandırılabilmesi için zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde bu hizmetten yararlanmasının mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için https://www.firmala.com/kisisel-verilerin-korunmasi/ sayfası ziyaret edilmelidir.
11.Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Firmala.com ’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde Firmala.com’un bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.Aşağıdaki durumlarda ilan paket ücreti iade edilir:

a.Firmala.com’un İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.
b.Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.
c.Firmala.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememesi vb) halinde.
d.Zaman içinde mevzuatta veya Firmala.com’un İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

13.Aşağıdaki durumlarda ise ilan paket ücreti iade edilmez:

a.İlan süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde.
b.Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde ilan paket satın alınmış ilan, daha sonra kullanıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) bu kurallara uygunsuz duruma geldiğinde.
c.Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı firmala.com üyeliğinden çıkartılması durumunda.